Search
Close this search box.

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Bosch & Duyn Makelaars (hierna: ‘wij’). In deze verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Wij houden ons aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en ieder ander die gebruik maakt van onze website en/of online diensten.

Contactgegevens
Bosch & Duyn Makelaars
Bloemendaalseweg 341
2051 GH Overveen
www.boschenduyn.nl

Heb je vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via info@boschenduyn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hiervoor gebruiken we kantoorautomatiseringspakketten waardoor je gegevens in de database van deze pakketten wordt opgeslagen. Met de leveranciers van deze pakketten hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Foto’s en video’s van onroerend goed
 • Transactiegegevens
 • Overige info verstrekt aan makelaars

Deze persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten, ter verbetering van onze dienstverlening en het bevorderen van de communicatie met prospects en relaties.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee waarborgen wij dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te respecteren.
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Doelen en grondslagen
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
 2. Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 3. Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 4. Wij analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 5. Wij volgen je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op je behoefte.

De grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn afhankelijk van de gegeven opdracht:

 • het verlenen van toestemming;
 • het sluiten en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met jou;
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen.

Bewaartermijnen en Locatie
Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van ons te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.
Wij bewaren je persoonsgegevens op servers in Nederland.
Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Mailchimp voldoet aan de AVG middels het EU-US Privacy Shield.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen je persoonsgegevens niet met derden.

Cookies en vergelijkbare technieken
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Meer over het gebruik van cookies vind je in deze link.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Ons cookiebeleid: https://boschenduyn.nl/cookiebeleid/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jouw genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@boschenduyn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op het verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van je persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures
Als je een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van je rechten op grond van de wet, dan kun je contact opnemen via info@boschenduyn.nl.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van onze medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op via info@boschenduyn.nl.

Wij maken gebruik van een gedeelde Functionaris gegevensbescherming van Technoberg IT Services in Purmerend.
Amsterdam, 1 maart 2023

Bosch&Duyn respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Artikel 1 – Wettelijke bepalingen Website (hierna ook “De website”): Bosch&Duyn Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Bosch&Duyn Artikel 2 – Toegang tot de website De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. Artikel 3 – De content van de website Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. Artikel 4 – Het beheer van de website Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren Artikel 5 – Verantwoordelijkheden De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens Uw gegevens worden verzameld door Bosch&Duyn  en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via bosch&duyn@ict-loket.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: bosch&duyn Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Artikel 11 – Cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Ga naar ons cookiebeleid voor meer informatie. Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Artikel 13 – Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. Artikel 14 – Contact Voor technische vragen kunt u zich richten tot de webbouwer Digitopa (www.digitopa.nl). Voor andere vragen kunt u zich richten tot Bosch&Duyn.